ایده پردازی، طراحی و تولیدRFP نرم افزارهای بر پایه وب


RFP مستندی است که به منظور ارائه اطلاعات و شرایط مورد نیاز انجام یک پروژه ایجاد می شود که شامل بیان اهداف، داشته ها، خواسته ها، محدودیت هاو شرایط مربوط به انجام پروژه می پردازد در نتیجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مزایای درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP) را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
 • شناخت واقعی نیازهای پروژه
 • دریافت اطلاعات درست و دلخواه در رابطه با نیازهای اعلام شده
 • تخمین درست هزینه و زمان پروژه
 • امکان مقایسه بهتر و ساده تر پیشنهادهای دریافت شده
 • کمک به اخذ تصمیم آگاهانه
 • کاهش مخاطرات پروژه
 • کاهش شکایات احتمالی آتی پروژه
 • کمک به انجام پروژه در یک تشکیلات اجرایی مناسب و منسجم
 • نشانه جدیت کارفرما در انجام پروژه
 • دریافت پیشنهادات تکمیلی و اضافی از پیشنهاد دهندگان
 • کمک به تنظیم پیمان نامه منطبق با نیازهای اعلام شده

در فرآیند تهیه RFP توجه به الزامات و نکات زیر ضروری است:
 • به ابهامات سریعاً پاسخ داده شود
 • سوالات به دقت بررسی شود
 • به پیامدها به دقت توجه شود
 • پیامدهای قانونی به دقت تشریح شود تا پیشنهاد دهندگان کاملاً از آن مطلع گردند
 • مراجع حل اختلاف مشخص شود
 • نقاط شاخص پیشرفت (Mile Stone) پروژه تعیین شوند
 • زمان و نحوه پرداخت ها مشخص شود
 • قرارداد خام در اختیار پیشنهاد دهندگان قرارگیرد

مراحل تهیه و گردش اجرایی پروژه به شرح زیر می باشد:
 • شناخت نیازهای پروژه
 • تهیه و تنظیم RFP
 • ارسال RFP برای اشخاص واجد شرایط
 • برپایی جلسات پرسش و پاسخ برای اشخاص
 • دریافت پیشنهادها از اشخاص

بخش های اصلی یک RFP
 1. بخش اداری و اجرایی
  • ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها
  • قوانین و مقررات حاکم بر پروژه
  • دستورالعمل جلسه پرسش و پاسخ
  • تیم تهیه کننده RFP
 2. بخش فنی
  • پردازشهای اصلی بیان شوند
  • ورودی های پردازشهای اصلی
  • خروجی های پردازش های اصلی
  • نحوه نگهداری داده ها
  • میزان و حجم پردازش داده ها
  • تعداد کاربران
  • سکوهای سخت افزاری
  • سکوهای نرم افزاری
 3. بخش مدیریتی
  • طرح مدیریت پروژه
  • زمانبندی پروژه
  • روش طراحی، توسعه و پیاده سازی
  • چگونگی استقرار تیم پروژه
  • چگونگی تحویل و نصب و راه اندازی
  • روش آزمون پذیرش
  • چگونگی آموزش
  • چگونگی پشتیبانی
  • روش مستند سازی فرآورده های پروژه
 4. بخش قیمت
  • قیمت پیشنهادی نباید صرفا به بیان یک عدد ختم گردد، بلکه باید با آنالیز کامل همراه باشد
  • ساختار و آنالیز قیمت باتوجه به نوع پروژه می تواند متفاوت باشد
 5. پیوست ها

یکی از RFP های بزرگ تولید شده توسط شرکت پالیز مربوط به نرم افزار مدیریت املاک بانک مسکن می باشد که طی 200 ساعت جلسه بین کارشناسان شرکت پالیز و کارشناسان و مهندسان اداره مهندسی بانک مسکن، تولید شده است که نرم افزار آن در حال حاضر در بانک مسکن در حال ارائه خدمات به کارمندان آن بانک می باشد.