موبایل بانک رفاه کارگران

همراه بانک (موبایل بانک) و هوشمند سازی سامانه های بانک رفاه

روند رو به رشد کاربرد انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه و رایانه‌های لوحی و نیز استقبال گسترده از خدمات ارزش افزوده آنها موجب گردیده تا درخواستهای متنوعی ازخدمات بانکی بر روی موبایل به عنوان ابزاری مهم در بانکداری غیرحضوری مطرح گردد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و توسعه و تکمیل خدمات آن، طراحی و تهیه سامانه موبایل بانک رفاه مبتنی بر سیستم عامل و انجام شده و آماده بهره‌برداری و ارائه به مشتریان است

توسعه و بهبود خدمات سامانه موبایل بانک

بانک رفاه در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و درﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل سیستم عامل اندروید ضمن ارتقاء زیرساخت نرم‌افزاری سامانه مذکور با هدف سازگاری با نسخه جدید سیستم عامل های یادشده اﻣﻜﺎﻧﺎتی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ فوق‌الذکر اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه و آﻣﺎده ﺑﻬره‌برداری می‌باشد

بیشتر more
موبایل بانک رفاه کارگران

همراه بانک (موبایل بانک) بانک رفاه نسخه آیفون مناسب برای تلفن‌های همراه